Η Εταιρεία μας Κώστας Α. Πιτσιλλος & Υιοί Λτδ, με το άρτια ειδικευμένο προσωπικό της διοργανώνει επιχορηγημένα εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα:

Περιγραφή και Χρήση Αναλογικού και Ψηφιακού Ταχογράφου, Σχετική Νομοθεσία, Κανονισμοί και Ελέγχοι.

 

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την απαιτούμενη κατάρτιση στους εργοδοτούμενους του, αναφορικά με τη σωστή χρήση και λειτουργία του ταχογράφου και τις σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς καθώς αφορά θέματα ωραρίων εργασίας αλλά και οδικής ασφάλειας.

 

 • 1
 • 2
 • 4

 

Όπως προνοείται από το άρθρο 10(2), του Ευρωπαϊκού κανονισμού(ΕΚ) αρ. 561/2006, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών(ΕΟΚ) αρ. 3821/85 και (ΕΚ) αρ. 561/2006(Κεφάλαιο ΙΙ), η επιχείρηση έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την οργάνωση του χρόνου εργασίας των οδηγών.

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων (με ή χωρίς φορτίο) άνω των 3,5 τόνων.

Έτσι για τους πιο πάνω λόγους θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό για τους επαγγελματίες οδηγούς, τους υπεύθυνους και την διεύθυνση της κάθε επιχείρησης, να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν στα πιο κάτω θέματα:

 • Τί είναι ο ταχογράφος και πως πρέπει να χρησιμοποιείται από τους οδηγούς.
 • Περιγραφή αναλογικού και ψηφιακού ταχογράφου.
 • Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις οδηγών και εργοδοτών.
 • Νομοθεσία περί του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης των οδηγών.

 

ΣΤΟΧΟΙ: Στο τέλος του σεμιναρίου οι καταρτισθέντες θα μπορούν να:

Οι οδηγοί:

 • Να γνωρίζουν την ορθή χρήση και λειτουργία του αναλογικού και ψηφιακού ταχογράφου.
 • Να γνωρίζουν την νομοθεσία.
 • Να τηρούν την νομοθεσία.

Η επιχείρηση:

 • Να οργανώνει τον χρόνο εργασίας των οδηγών, βάση της νομοθεσίας
 • Να ελέγχει τους οδηγούς της εάν τηρούν την νομοθεσία.

 

ΠΡΟΣ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

 1. Επαγγελματίες οδηγοί
  - Οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων άνω των 3,5 τόνων ή και
  - Οχημάτων μεταφοράς επιβατών άνω των εννέα ατόμων.
 2. Υπεύθυνοι Στόλου Οχημάτων.
 3. Υπεύθυνοι Οδηγών.
 4. Ιδιοκτήτες/Διευθυντές της επιχείρησης μεταφορών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Copyright © 2009-2023 | Powered & Web Design by Oncyprus | Web Hosting by NetShop ISP